D4-.   ENGINYERIA .   LEGISLACIO   INDUSTRIAL .   Catalunya :   ( especific )    

[.../ingenieria/d4019771205dogc/index.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net    
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)
  ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
  DISPOSICIONS   LEGISLATIVES   DOGC   (informacio administrativa i tecnica)         
 http://www.gencat.cat/diari/llistas.htm?data=dd.mm.aaaa   [   DOGC   ]   Diari Oficial de la Generalitat del Estat-militar Borbonic pel seu territori de domini Catalunya   [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] 
L.2015-07-21 ISDON Llei simplificacio administrativa activitat econ. 2015/07/24
D.2014-02-11 SREMN registre instal.dest. activitats infants i joves 2014/02/13
D.2013-02-22 SRCDM fulls reclamacio, queixa i denuncia en est.consum 2013/02/28
D.2012-10-30 EDVDM condicions minimes habitatge i cedula a Catalunya 2012/11/02
D.2012-05-29 SREMN entitats esportives de Catalunya         2012/05/31
D.2012-03-06 ETGNN clasificacion Catalana Ocupacio CCO-2011     2012/03/08
I.2012-02-10 INEDM actualitzacio polisses asseg.respon.civil instal. 2012·02·10
L.2011-12-29 TREND promocio de activitat economica          2011-12-30
R.2011-04-13 ISJDN reglament de defensa d'ofici advocats Barcelona  2011/04/26
O.2010-12-23 AMSDM suport informatic projectes llicencia activitats 2010/12/30
O.2010-11-22 TRCRM calendari festes locals a Catalunya a 2011    2010/11/29
I.2010-09-09 ELBDN inscripcio inst.elect. baixa tensio amb insp.per. 2010·09·09
D.2010-08-31 SREDM regulacio espectacles publics i activ.recreatives 2010/09/07
D.2010-08-03 EDUON text refos de ordenacio urbanisme         2010/08/05
L.2010-08-03 ISDOO regim juridic i procedimient administratiu public 2010/08/05
L.2010-07-07 SESON assistencia sanitaria publica del Serv.Cat.Salut 2010/07/16
O.2010-05-11 ISDDN calendari oficial festes laborals         2010/05/31
O.2010-05-07 VEGDN bases autoritzacio i acces est.insp. vehicles ITV 2010/05/13
D.2010-05-04 SRERN entitats esportives de Catalunya         2010/05/13
D.2010-03-02 INERN regulacio seguretat industrial          2010/03/08
R.2010-03-24 ISNRM modificacio Estatuts Col·legi Eng.Tec.Ind. Barce. 2010/04/07
D.2010-03-30 VEGRN pla territorial noves estac. inspec. vehicles ITV 2010/04/01
D.2010-03-09 SREMN Registre clubs, associacia. i entitats esportives 2010/03/15
D.2010-03-02 INERN regulacio seguretat industrial          2010/03/08
O.2010-02-25 FISDN ajuts accessibilitat habitatges de discapacitats 2010/03/03
L.2010-02-18 AMPON prevencio i seguretat en incendis         2010/03/10
R.2010-02-02 ISNRN codi deontologic professional Eng.Tec.Ind. Catal. 2010/02/17
L.2009-12-22 SRCOM ordenacio equipaments comercials         2009/12/28
L.2009-12-04 AMSOM taula actualitzada Annexos I.1, I.2, I.3, II, III 2012·01·15
L.2009-12-04 AMSOM intervencio activitats afeccio ambient, sal. seg. 2009/12/11
O.2009-11-10 TRCRM calendari festes locals a Catalunya a 2010    2009/11/27
D.2009-11-10 AMSDN reglament proteccio contra contaminacio acustica 2009/11/16
0.2009-10-30 APRRN aplicacio reglament equips de pressio a Catalunya 2009/11/06
L.2009-10-22 SAGON ordenacio salut publica              2009/10/30
L.2009-07-22 ACCOO mediacio en ambit del dret privat         2009/07/30
L.2009-07-22 EDVON Agencia del Habitatge de Catalunya        2009/07/28
L.2009-07-10 TRPON ordenacio de la educacio             2009/07/16
L.2009-06-30 INEON ordenacio politica industrial           2009/07/09
O.2009-05-07 ISDDN calendari oficial festes laborals         2009/06/03
O.2009-04-07 FISDN ajuts accessibilitat habitatges de discapacitats 2009/05/07
D.2009-04-07 ISDON mitjans electronics a l'administracio Generalitat 2009/04/16
R.2009-03-24 TRPRM normativa de la advocacia catalana        2009/04/06
L.2009-03-10 EDUON ordenacio urbanitzacions amb deficits urbanistics 2009/03/19
I.2009-03-10 COGDN procediment administratiu en aparells de gas   2009·03·10
I.2009-03-04 APCDN requeriments en instal. termiques en edificis   2009·03·04
L.2008-07-31 INEON ordenacio seguretat industrial          2008/08/08
L.2008-07-31 CAGOM carreteres i camins competencia de la Generalitat 2008/08/08
L.2008-07-10 ACCOO part quarta dels cinc llibres Codi Civil Catala  2008/07/17
D.2008-07-08 ETGRO classificacio catalana activitats econ. CCAE-2009 2008/07/10
D.2008-06-25 TITOR text refos taxes i preus publics Generalitat   2008/06/27
D.2008-05-06 ACEDN simplificacio procedim. per activitats economica 2008/05/15
L.2008-04-24 ACCOO part tercera dels cinc llibres Codi Civil Catala 2008/05/02
L.2008-04-23 SRROM exercici de les professions de esport       2008/05/02
I.2008-02-27 EDODN requeriments instal.lacions termiques en edificis 2008·02·27
L.2007-07-17 TIGON Agencia Tributaria de Catalunya          2007/07/23
L.2007-06-05 ISAOM Diari Oficial Generalitat Catalunya        2007/06/12
I.2007-05-17 COGDN models documents distri. i utilit. gasos combust. 2007·05·15
I.2007-05-16 COGDN criteris transit. distr. i utilit. gasos combust. 2007·05·15
I.2007-05-15 COGDN normes distribucio i utilitz. gasos combustibles 2007·05·15
O.2007-03-13 ETGRA Clasif. Catalana Productes per Activitats CCPA-96 2007/04/05
I.2007-02-28 COGDN procediment administratiu dist.\util. gasos comb. 2007·02·28
I.2006-12-19 COGDN normes distribucio i utilitz. gasos combustibles 2006·12·19
I.2006-10-30 APLDN normes i control plataformes elevadores verticals 2006·10·30
D.2006-10-17 AMSRN procediment llicencia explanacio finques rustica 2006/10/26
L.2006-07-27 AMSOM mesures medi ambient i proteccio animals i natura 2006/08/03
L.2006-07-27 SESOR prestacions socials de caracter economic     2006/08/04
L.2006-07-19 INEON serveis inspeccio en materia seguretat industrial 2006/07/21
D.2006-06-06 SREDM actualit. polisses asseg.respon.civil espectacles 2006/06/08
L.2006-05-31 ISNOM col·legis professionals i exercici prof.titulades 2006/06/09
L.2006-05-10 ACCOO part segona dels cinc llibres Codi Civil Catala  2006/05/24
I.2005-12-16 ELBDN inscripcio inst.elect. baixa tensio amb insp.per. 2005·12·16
L.2005-04-04 ACCOO contractes d'integracio explotacio ramadera    2005/04/13
D.2005-03-29 AMSRN adequacio activitats existents al IIAA      2005/03/31
R.2005-02-24 ISNRN estatuts col. enginy. tec. industrials Barcelona 2005/03/04
D.2004-08-24 TRPDN curriculum formacio grau superior prev.risc.labo. 2004/08/26
D.2004-08-24 ELBRM procediment admin. ent.col. instal. baixa tensio 2004/08/26
D.2004-07-27 AMSRN condicions higienico-sanitarias para legionelosis 2004/07/29
D.2003-11-04 AUSOR text refos legislacio aigues a Catalunya     2003/11/21
I.2003-09-09 ELBDN procediment administratiu aplicacio REBT     2003·09·09
D.2003-06-10 AMSRC intervencio activitats afeccio ambient, sal. seg. 2003/06/30
D.2003-06-10 AMSRM intervencio activitats afeccio ambient, sal. seg. 2003/06/25
D.2003-05-13 AUSRN regulacio servei public de sanejament       2003/05/29
D.2003-04-28 ISDDM text refos ordenacio municipal i regim local Cat. 2003/05/20
D.2003-02-20 ISARN estatut de la agencia catalana de proteccio dades 2003/03/04
D.2003-01-21 ISADN procediment dret peticio administracio catalana  2003/01/29
L.2002-12-30 ACCOO part primera dels cinc llibres Codi Civil Catala 2003/01/13
L.2002-07-05 ACMON cooperatives                   2002/07/17
L.2002-07-05 ACCON garanties possessories              2002/07/17
L.2002-07-05 ALSOM seguretat alimentaria               2002/07/17
D.2002-05-14 ACCDN mediacio en ambit familiar            2002/05/23
L.2002-04-19 ETGON agencia ptoteccio dades de catalunya       2002/04/29
L.2002-03-14 EDUON ordenacio marc d'urbanisme            2002/03/21
L.2001-12-31 ACCRN acces i ocupacio en la propietat de finques    2002/01/18
L.2001-12-31 ACCON cessio finca o edificabilitat per contruc. futura 2002/01/18
L.2001-12-31 ACCON drets superficie servitud i adquisic. pref. finca 2002/01/18
I.2001-12-18 APCDN procediment actuacio instal.termiques en edific. 2001.12.18
D.2001-12-04 ISDON mitjans electronics a l'administracio Generalitat 2001/12/19
D.2001-12-04 ELGDN subministrament i qualitar servei electric    2001/12/18
D.2001-12-04 ELADN reconeixement periodic instal. subminis. electric 2001/12/18
A.2001-11-27 ISJDN reglament de defensa d'ofici advocats Barcelona  2002/02/26
L.2001-11-20 ACCON afeccio superficie, servitut i adquisicio solar  2002/01/18
L.2001-05-31 AMSON ordenacio prevencio contaminacio luminica     2001/06/12
D.2001-05-29 AMPON proteccio mediambiental contaminacio radiocumuni. 2001/06/07
L.2001-05-02 ACCOO fundacions                    2001/05/15
L.2001-03-15 ACCON mediacio en ambit familiar            2001/03/26
L.2000-11-20 ACCON usdefruit, us i habitacio del codic civil catala 2000/11/30
D.2000-07-31 SREON text refosa ordenacio de l'esport         2000/08/07
L.2000-06-19 ACCON pensions periodiques en la familia        2000/07/04
D.1999-08-31 SREDN cataleg classificacio activ.recreat i est.publics 1999/09/10
D.1999-05-28 AMSRN ordenanca tipus reguladora de la interven.integr. 1999\06\02
D.1999-05-18 AMSRC intervencio activitats afeccio ambient, sal. seg. 2000/03/30
D.1999-05-18 AMSRN intervencio activitats afeccio ambient, sal. seg. 1999/05/21
O.1998-10-22 AURDN codi bones practiques nitrogen aplicacio agricola 1998/11/09
D.1998-10-21 AURNR delimitacio zones vulnerables a nitrats agricoles 1998/11/06
L.1998-07-15 ACCON unio estable de parelles de fet          1998/07/23
L.1998-07-15 ACCON codi de familia                  1998/07/23
L.1998-01-07 ISAON ordenacio linguistica territori Catalunya     1998/01/09
L.1997-06-18 ACCOO associacions                   1997/07/01
D.1996-07-05 ISJDN comissio assitencia jur.grat. advocat i procura. 1996/07/10
D.1996-03-05 AURDM mesures regularitzacio abocament aigues residuals 1996/03/11
R.1995-10-30 AMSDN ordenansa reguladora del soroll i les vibracions 1995/11/10
D.1995-07-25 ISJDN assitencia juridica gratuita advocat i procurador 1995/08/25
D.1995-06-13 ISLRN obres, activitats i serveis municipals      1995/06/23
D.1995-03-24 EDGRN accessibilitat i supresio barreres arquitec.   1995/04/28
D.1995-02-21 ETGRO classificacio catalana activitats econom. CCAE-93 1995/04/04
D.1995-02-21 ETGRO classificacio catalana ocupacions CCO-94     1995/04/04
D.1994-07-26 AMPDN condicionament urbanistic de proteccio incendis  1994/09/30
L.1994-05-18 AUROM ordenacio regim juridic Junta Sanajement P.G.S.C. 1994/06/10
O.1994-01-18 NORNN NRE-AEOR.93 Reabilitacio estructural sostres hab. 1994/01/28
D.1993-11-09 ISDDN procediment sancionador organs de la Generalitat 1993/11/29
D.1993-10-08 INURM regulacio tallers reparacio vehicles automobils  1993/12/15
L.1993-09-30 CAGON carreteres i camins competencia de la Generalitat 1993/10/11
D.1992-11-24 AURDN tarifes de sanejament i canon infraestr. hidraul. 1992/12/16
D.1992-09-01 EDVDN composicio i contingut llibre edifici habitatges 1992/10/07
L.1991-12-30 ACCON codi de successiones per causa de mort      1992/01/21
L.1991-11-25 EDGON accessibilitat i supresio barreres arquitectoni. 1991/12/04
D.1991-06-17 SREMN Registre clubs, associacia. i entitats esportives 1991/07/17
D.1991-06-17 ISDDN proced.admin. instal. insdustr. Oficina Ges.Unif. 1991/08/02
D.1990-12-21 AUSRN tarifes de sanejament i canon infraestr. hidraul. 1990/12/31
L.1990-07-09 ACCON accio negatoria, immisions, servituts i veinatge 1990/07/18
L.1990-03-15 ACCON censos                      1990/03/28
O.1990-02-02 ELARM procediment admin. instal. electrica alta tensio 1990/03/14
O.1990-01-23 AGGRN unitats minimes conreu forestal          1990/02/26
R.1988-11-04 EDODN model certificat distancies obra a linies electr. 1988/11/30
D.1988-05-24 ISLDN demarcacio territorial i poblacio dels ens locals 1988/07/11
O.1987-04-27 NORNN NRE-AT.87 Aillament Termic edificis habitatge   1987/04/27
L.1987-04-15 ISLOO ordenacio regimen administracio local       1987/04/27
D.1987-01-29 EDODN mesures aillament termic edificis nova construc. 1987/04/27
D.1985-03-21 AGGRM unitats minimes conreu seca i regadiu       1985/03/15
L.1984-11-28 ACCON contractes d'integracio explotacio ramadera    1984/12/14
D.1983-04-12 AGGRN unitats minimes conreu seca i regadiu       1983/05/20
O.1982-12-02 AURNN taula coeficients estimacio contamin. medis nat. 1983/01/31
O.1982-08-05 AMSDD excempcio de qual. i informe activ. qualificades 1982/09/03
L.1981-06-04 AURON ordenacio evacuacio i tractament aigues residuals 1981/06/10
O.1981-05-22 SREDN registre clubs, associacia. i entitats esportives 1981/07/17
D.1981-01-22 SREDN registre clubs, associacia. i entitats esportives 1981/02/04