~ ~ www .  CELING . net ~ ~ Col.labora al Exercici Lliure professional Enginyeria (enviens e-mail a celing@celing.net)


[.../ingenieria/1.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [  INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] INDEX   GENERAL   ENGINYERIA :                            
0.. INICI (index general de totes les pagines accesibles)         
01. INDEX (referencia a aportacions mes relevants)             
02. CALENDARI (desde any 2008)                       
03. INTERLINGUA (unificacion lenguaje aplicable a internet)        
04. BUSCADOR (links de les pagines web relevants)             
04a - Dropbox.pdf (tutorial web almacenamiento Dropbox)
04b - Mega.pdf (tutorial web almacenamiento Mega)
04c - Wetransfer.pdf (tutorial web alojamiento y envio de ficheros Wetransfer)
04d - Wetransfer.mht (pagina web alojamiento y envio de ficheros Wetransfer)
http://celing.net/buscador/Spanishare.doc
http://celing.net/buscador/Thepiratebay.pdf
http://celing.net/buscador/Thepiratebay.mht
http://celing.net/buscador/Thepiratebay.pdf
http://celing.net/buscador/Thepiratebay.mht 
05. BIBLIOTECA (links de llibres amb ISBN relevants)                
05a - CDU.txt (CDU. Clasicacion Decimal Universal)
05b - DDC.txt (DDC. Dewey Decimal Classification)
05c - CUN.txt (CUN. Classification Unesco)
05d - total.htm (Listado libreria desde 200609)
05e - 2013lib.htm (Listado libreria varia posterior a 2014)
05f - 2014lib.htm (Listado libreria web 2014)
http://celing.net/biblioteca/2015lib.htm
http://celing.net/biblioteca/2016lib.htm
http://celing.net/biblioteca/2017lib.htm
06. BIBLIOGRAFIA (links de llibres sense ISBN relevants)              

a00 ANUNCIS GENERALS (recopilacio noticies rebudes)            
b00 COL.LABORACIONS (aportacions interessants)               
b1. - Professionals col.laboradors (aportacions de solidaritat)      
b2. - Altres col.laboradors (empreses e institucions varies)        
c.. ACTIVITAT PROFESSIONAL (actualitat professional)            
c1. - Titulacio professional (regulacio MEC)                
c11 - - Ensenyansa de la titulacio (centres ensenyansa tecnica)      
c12 - - Assignatures de la titulacio (classificacio assignatures tecniques)
c2. - Treball professional (generalitats)                 
c21 - - Contracte serveis (models contracte)                
c22 - - Responsabilidad facultativa (seguros i altres)           
c3. - Col.legis professionals (noticies i activitats relevants)      
c31 - - Serveis col.legials (serveis varis als col.legiats)        
c32 - - Comissio CELL (activitat comissio treball)             
c32 - - Altres (activitats significatives)                 
d00 LEGISLACIO INDUSTRIAL (disposicions legislatives relevants)      
d1. - Dret natural (origen biologic-bioquimic de la manifestacio del Dret) 
d2. - Europa (directrius comunes per territori europeu)          
d3. - Espanya (legislacio judicial general territori espanyol)       
  - - - 18500904 Boe (acces a Disposicions legislacio relevant)     
  - - - 19870101 Boe (llistat Sumaris)                  
d40 - Catalunya (legislacio judicial especifica territori catalunya)    
  - - - 18500904 Dogc (acces a Disposicions legislacio relevant)     
  - - - 19870101 Dogc (llistat Sumaris)                 
e.. NORMES TECNIQUES (normativa consencuada)                
f.. TERRENY (cartografia general i usos rustics)              
g.. AGRONOMIA (agricultura i ramaderia)                  
g.. EDIFICACIO (documentacio projectes i execucio obres)          
g1. - Urbanisme (obres i instal.lacions en terreny)            
g2. - Construccio (obres i instal.lacions en inmobles)           
g3. - Altres (obres diverses)                       
h.. MEDIAMBIENT (documentacio projecte mediambiental)           
h1. - Espanya (general per terrotori enpanyol)               
h2. - Catalunya (especific per territori catalunya)            
f.. REGISTRE INDUSTRIAL (documentacio projecte industrial)         
f1. - Catalunya (especific per territori catalunya)            
y.. MAQUINARIA I APARELLS (mecanica de maquines)              
j.. AIGUA (documentacio projecte i execucio especific)           
j1. - Fontaneria (subministrament i interior)               
j2. - Sanejament (evaquacio i depuracio)                  
k.. COMBUSTIBLE (documentacio projecte i execucio especific)        
k1. - Gas (distribucio i interior)                     
k2. - Petrolifers (distribucio i interior)                 
n.. ELECTRICITAT (documentacio projecte i execucio especific)       
h1. - Baixa tensio (distribucio i interior)                
h2. - Alta tensio (instal.lacions)                     
i.. CLIMATITZACIO (documentacio projecte i execucio especific)       
i1. - Ventilacio (instal.lacions aire condicionat)             
i2. - Calefaccio (instal.lacions)                     
l.. REFRIGERACIO (documentacio projecte i execucio especific)       
m.. APARELLS PRESSIO (documentacio projecte i execucio especific)     
n.. ELEVADOR (documentacio projecte i execucio especific)         
s.. PREVENCIO RISCOS (evaluacion i planificacio preventiva)        
u.. PROTECCIO INCENDIS (seguretat edificis i industries)          
p.. VEHICLES (documentacio condicionants tecnics)             
q.. PERITATGES (documentacio dictamens i valoracions)           
r.. QUALITAT (programacio control y fiabilitat)              
s.. DOCUMENTAT TIPUS (referencies recomenables)              
t.. CATALECS (catalecs varis descargables desde pagina web de l'empresa)  
t1. - Arxiu (catalecs tecnics diversos disponibles)            
x.. INFORMATICA (aplicacions informatiques usuals)             
x1. - Freeware (software de lluire us)                   
x2. - Empresarial (software d'us per usuaris tecnics)           
x3. - Shareware (software d'us condicionat)                
x4. - Comercials (de venda publica)                    
x5. - Altre (programes i utilitats diverses)                
z.. INTERNET                                
z1. - Adreces internet (pagines relevants d'internet)           
z11 - - Administracio publica (organitzacio gobernamental)         
z12 - - Activitat professional (utils per professionals)          
z13 - - Altres (utils en general)                     
z2. - Pagines web (interessants)                      
z3. - Descarregables (accessibles per internet)              
z4. - Interconexions (comunicacio entre ordinadors)            
z41 - - Xarxes p2p (disponibilitats mitjanšant internet)          
z5. - Veure la teva Direccio IP (identificador en internet)        
w.. VARIS (demes questions a tenir en conte)                
w1. - Arxiu (disponibles en celing)                    
w11 - - Descarregables (informacio dels disponibles)            
w12 - - Altres disponibilitats utils)                   
w9.- Llistat aportacions (aportaciones i pagines web referenciades)