APORTA TU COLABORACION A LA WEB DE "CELING" enviala por e-mail a celing@celing.net
[1/2/b0020030513] Ir a: [ INDEX ] A nueva ventana: [ INICIO ] Ultima actualizacion:[20030918]
COLEGIO PROFESIONAL: (general)                          
DESCARGABLES DOCUMENTACION WEB CETIB (informacion administrativa y tecnica)    
FECHA   TAMANO REFERENCIA (por orden alfabetico nombre archivo)        
http://www.cetib.net [CETIB---.WWW] Col.legi Enginyers Tecnics Industrials Barcelona (Entidad de Derecho Publico en que el uso de password en la informacion vulnera el Art.14 de la Constitucion, degradando el ciudadano a subdito al amparo de la prepotencia de su injusticiabilidad factica)
20030506  969868 Solucions interpretatives sobre RD.786/2001-07-06 de la Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial del MCT.pdf §
20030509  14527 Reglament intern 2002-07-17 de comissions treball del CETIB.htm §
20030503  36939 Guio projectes distribució d'energia elèctrica de baixa tensió..pdf §
20030503  85701 Guio projectes instal·lacions elèctriques per al transport d’alta tensió.pdf §
20030503  36473 Guio projectes instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a aparcaments.pdf §
20030503  90353 Guio projectes instal·lacions elèctriques per a receptors d’alta tensió.pdf §
20030503  34089 Guio projectes instal·lacions d'enllaç elèctric per a edificis d'habitatge o d'oficines.pdf §
20030503  35897 Guio projectes instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a habitatges individuals.pdf §
20030503  34280 Guio projectes instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a enllumenat públic.pdf §
20030503  37181 Guio projectes instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a locals de pública concurrència.pdf §
20030125  43591 Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a indústries i establiments amb risc d'incendi i explosió.pdf §
20030509  248320 Actualització del programa winvisat 2.01 a revisio 2.20.exe §
20030509  321267 Comunicat COGITI referent al "Document marc" del MECE de 2003-02-12.pdf §
20030503  85646 Guio projectes instal·lacions elèctriques per a centrals, subestacions elèctriques i centres de transformació en alta tensió.pdf §
20030317  53237 Atribuciones Ingenieros Tecnicos Industriales.pdf §
20030509  15481 Llei 12/1986-04-01 d'atribucions dels enginyers tècnics.pdf §
20030509  11192 Decret 1935-09-18 sobre les atribucions dels enginyers industrials.pdf §
20030509   7224 Decret 37/1977-05-13 d'atribucions dels perits industrials.pdf §
20030509  12453 Declaració Bolonya dels ministres europeus d'educació reunits el 1999-06-19.pdf §
20030509  133060 Comunicat COGITI integració del Sistema Universitari Espanyol en l'EEES.pdf §
20030509  956928 Informe COPITI sobre contingut del Reglament baixa tensió.ppt §
20030509  89134 Declaració Madrid de conferència Directors Escoles d'Enginyeria Tècnica Industrial.pdf §
20030509  132098 Declaració de la Mesa de la Ingeniería sobre el procés del document Bolonya.pdf §
20030509 1254901 Dictamen COGITI sobre remodelació dels estudis d'enginyeria tècnica industrial.pdf §
20030509   5580 Pla estudi 2002. Enginyer tècnic industrial, especialitat elèctrica.pdf §
20030509   5795 Pla estudi 2002. (optatives). Enginyer tècnic industrial, especialitat elèctrica.pdf §
20030509   5885 Pla estudi 1962. Perit industrial, secció elèctrica.pdf §
20030509   5560 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat elèctrica, secció d'electrònica.pdf §
20030509   5861 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat elèctrica, secció de centrals.pdf §
20030509   5805 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat elèctrica, secció de maq. elèctrica.pdf §
20030509   5482 Pla estudi 1972. Enginyer tècnic industrial, especialitat elèctrica, màquines elèctriques.pdf §
20030509   5899 Pla estudi 1995. Enginyer tècnic industrial, especialitat elèctrica.pdf §
20030509   5467 Pla estudi 2002. Enginyer tècnic industrial, especialitat electrònica Industrial.pdf §
20030509   5793 Pla estudi 2002. (optatives). Enginyer tècnic industrial, especialitat electrònica Industrial.pdf §
20030509   5510 Pla estudi 1972. Enginyer tècnic industrial, especialitat Electrònica Industrial.pdf §
20030509   5739 Pla estudi 1995. Enginyer tècnic industrial, especialitat electrònica Industrial.pdf §
20030331  144578 Estatuts Col.legi Eginyers Tecnics Industrials.pdf §
20030510 3356524 Part II. Estalvi d'energia del Codi Tecnic Edificacio.pdf §
20030510 2471315 Part II. Protecció contra el soroll del Codi Tecnic Edificacio.pdf §
20030510 27720976 Part II. Salubritat del Codi Tecnic Edificacio.pdf §
20030331  632482 Circular 14/2001DGCSI, Procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.pdf §
20030331  133881 Instrucció 4/2003, de 7 de març de la Direcció General d'Energia i Mines, sobre les instal·lacions elèctriques.pdf §
20030509  60352 Document marc d'integració del sistema universitari espanyol en l'Espai Europeu Ensenyament Superior.pdf §
20030331  14540 Prescripciones de actuacion pericial en la Ley Enjuiciamiento Civil.htm §
20030330  28160 Incidencias tramitacion documentacio LIIAA.doc §
20030509  45412 Ley 38/1999-11-05 Ordenacion Edificacion.pdf §
20030509 1806336 Llei 16/2002-07-01 de prevenció i control integrats de la contaminació.doc §
20030509  73982 Manual de l'usuari del visat, revisio 2.pdf §
20030509  55450 Declaració Maspalomas de reunio directors centres universitaris, degans col·legis i membres consells col·legis de perits i enginyers tècnics sobre l'EEES.pdf §
20030509   5541 Pla estudi 2002. Enginyer tècnic industrial, especialitat mecànica.pdf §
20030509  10032 Pla estudi 2002. (optatives). Enginyer tècnic industrial, especialitat mecànica.pdf §
20030509   5695 Pla estudi 1962. Perit industrial, secció mecànica.pdf §
20030509   5661 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat mecànica, secció d'estructures.pdf §
20030509   5684 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat mecànica, secció de construcció de maquinària.pdf §
20030509   5438 Pla estudi 1972. Enginyer tècnic industrial, especialitat mecànica.pdf §
20030509   5802 Pla estudi 1995. Enginyer tècnic industrial, especialitat mecànica.pdf §
20030509  514947 Ordenanca captacio energia de Sant Cugat del Vallès.pdf §
20030509  915705 Ordenanca estalvi aigua de Sant Cugat del Vallès.pdf §
20030509 2209755 Parte I. Generalidades del Codigo Tecnico Edificacion.pdf §
20030509  32662 Plans d'estudis de l'enginyeria tècnica industrial per especialitats.htm §
20030509  667310 Comunicat COGITI del seu posicionament oficial sobre l'EEES.pdf §
20030503  177746 Pressupost CETIB 2000.htm §
20030503  184941 Pressupost CETIB 2001.htm §
20030503  117805 Pressupost CETIB 2002.htm §
20030503  123292 Pressupost CETIB 2003.htm §
20030509  113010 Preus de tarifes visat per acord 2002-11-15 de Junta Gobern.pdf §
20030509  348498 Proposta COGITI sobre pla d'estudis per a l'enginyeria tècnica industrial.pdf §
20030509  163117 Protocolo Comision Intercolegial para redaccion proyectos tecnicos reforma vehiculos.pdf §
20030509   5523 Pla estudi 2002. Enginyer tècnic industrial, especialitat química.pdf §
20030510   7418 Pla estudi 2002. (optatives). Enginyer tècnic industrial, especialitat química.pdf §
20030509   7137 Pla estudi 1962. Perit industrial, secció química.pdf §
20030509   7115 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat química, secció de control de procesos, instal·lacions químiques.pdf §
20030509   5644 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat química, secció de metalúrgia.pdf §
20030509   7074 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat química, secció de plàstics i cautxú.pdf §
20030509   6811 Pla estudi 1972. Enginyer tècnic industrial, especialitat química.pdf §
20030509   6998 Pla estudi 1995. Enginyer tècnic industrial, especialitat química.pdf §
20030510  82214 Real Decret 1627/1997-10-24 de seguridad y salud en obras construccion.htm §
20030509 20853267 Parte II. Seguridad estructural del Codigo Tecnico Edificacion.pdf §
20030303  11592 Guions continguts minims de projectes.htm §
20030303  27136 Incidencies tramitacio documentacio seguretat industrial.doc §
20030128  980551 Sentència del Tribunal Suprem de 2002-07-09 sobre atribucions professionals del enginyers tecnics industrials.pdf §
20030510 3075200 Part II. Seguretat en cas d'incendi del Codi Tecnic Edificacio.pdf §
20030128   9127 Declaració Sorbona dels ministres França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, per a l'armonització Educació Superior Europeu el 1998-05-25.pdf §
20030510  605500 Part II. Seguretat d'ús del Codi Tecnic Edificacio.pdf §
20030509  43272 Opinió ambit UPC sobre desenvolupament de la proposta Bolonya.pdf §
20030509  161148 Fitxa baixa/modificació d'activitats professionals.pdf §
20001023  19294 Alta Torn Adjudicacio Feines.pdf §
20030509  168752 Fitxa inscripcio d'activitats professionals.pdf §
20011208  47868 Manual de l'usuari del servei del TAF.pdf §
20030509   5513 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat Tèxtil secció filatures i teixits.pdf §
20030509   5306 Pla estudi 1972. Enginyer tècnic industrial, especialitat Tèxtil Filatures.pdf §
20030509   5539 Pla estudi 1962. Perit industrial, secció Tèxtil mecànica.pdf §
20030509   5506 Pla estudi 1962. Perit industrial, secció Tèxtil Química.pdf §
20030509   5539 Pla estudi 1969. Enginyer tècnic industrial, especialitat Tèxtil secció de tintoreria i aprest.pdf §
20030509   5311 Pla estudi 1972. Enginyer tècnic industrial, especialitat Tèxtil Tintoreria i Aprestos.pdf §
20030509 1778959 Mesures de prevenció incendis en trasters elaborades per la TINSCI.pdf §
20030509   8164 Aclariments potències a incloure en projectes elèctrics baixa tensió.htm §
20020224 11960320 Programa Winvisat 2.0 de gestion peticion visado documentos para la administracion publica.zip §
Ir a . . [ INDEX ] . . a nueva ventana. [ INICIO ]